حسین جواهری

مدرس و پژوهشگر حقوقی، فعال امور حقوقی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی