مطالب موجود در کارگاه


بررسی جرم توهین و مجازات آن

رایگان

1- توهین به چه معناست 2- شرایط تحقق توهین 3- اقسام توهین 4- تفاوت توهین و افترا 5- توهین خاص (قذف) 6- و مجازات موارد مذکور

مدت زمان آموزش: 13 دقیقه

تجاوز جنسی

رایگان

تجاوز به چه معناست؟ انواع آن چیست؟ راه اثبات تجاوز

مدت زمان آموزش: 4:12 دقیقه

Top