ماده ۲۹۶ قانون مدنی

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

 

✒ پی نوشت های ماده:

✔ سبب دین یعنی عمل حقوقی که موجب ایجاد دین شده است؛ مانند بیع که سبب شده مشتری به فروشنده بدهکار شود.

✔ این ماده اختلاف سبب دو دین را مانع تهاتر نمی داند.

✔ شرایط تهاتر قهری عبارتند از: 

1️⃣ وجود دو دین کلی بین دو شخص

2️⃣ وحدت موضوع دو دین : یعنی موضوع آن ها از یک جنس باشد، مثلا هر دو مبلغی ریالی مدیون باشند.

3️⃣ وحدت زمان: یعنی هر دو باید حال باشند یا اگر موجل هستند زمان تادیه رسیده باشد یا تاریخ سر رسید آن ها رسیده باشد.

4️⃣ مکان تأدیه: مکان هر دو باید یکی باشد مگر آنکه بر سر حمل و نقل توافق شده باشد.

نکات بیشتر:

🔸 هر دو دین باید محقق باشد

🔸 هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخصی ثالث باشد

 

  • مطلب مرتبط: تهاتر و انواع آن (کلیک کنید)