عضویت در کمپین مخالفت با حکم اعدام

به مناسبت روز مخالفت با حکم اعدام و فارغ از مباحث سیاسی و صرف مخالفت با مجازات اعدام از نظر حقوقی، به عضویت این کمپین درخواهم آمد.