جهت ماموریت 3 روزه به استان گیلان نیاز به یک دستیار می باشد که شرایط به شرح ذیل است:

شرایط عمومی:

مرد یا زن

عدم نیاز به تحصیلات حقوقی (صرف آشنایی کفایت می کند)

شرح وظایف:

  • یادگیری بالا
  • دسته بندی اوراق
  • تسلط به پرونده از نظر شکلی
  • ارائه مکاتبات و قراردادها در جلس

انتظار می رود دستیار 3 روز تمام وقت در دسترس وکیل باشند.

دستمزد و امکانات:

  • رفت و برگشت با هواپیما
  • اقامت در هتل شبستان رشت (با تمام امکانات)
  • دستمزد 10 میلیون
  • درصورت پیروزی در پرونده 15 میلیون پاداش

ارسال فرم همکاری:

جهت تعیین سطح جهت همکاری لطفا فرم را کامل نمائید. پرسش نامه شامل 10 سوال است که زمان پاسخ به هرکدام را 30 ثانیه در نظر بگیرید. بیشترین پاسخ صحیح با کمترین زمان ثبت شده اولویت قرار دارد.