ولایت و حضانت دو نهاد متمایز از همدیگرند. حضانت که در مطالب قبلی به آن اشاره شد به معنی نگهداری و سرپرستی و مراقبت از طفل می باشد. برای خواندن مطلب حضانت اینجا کلید کنید.

ولی در حقوق به معنی سرپرست قانونی است که اداره امور طفل را در دست دارد. ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف می شوند که به امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند. ولی کودک همواره باید در تصمیماتش غبطه (مصلحت و منفعت) کودک را رعایت کند و از گرفتن تصمیماتی که به ضرر او می باشد بپرهیزد.

عقد نکاح پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی و دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت که با تشخیص دادگاه صالح است. اگر ولی مصلحت مولی علیه خود را در امر ازدواج رعایت نکند می توان دادخواست ابطال عقد را مطرح کرد.دانلود دادخواست

ارسال سوال

مطالب مرتبط: