آیا خرید حبس امکان پذیر است ؟
آیا راهی وجود دارد تا به جای زندان ، جریمه نقدی پرداخت کنیم ؟

خرید حبس امکان دارد؟
برخلاف تصور عموم ، مجازات حبس قابل خرید نیست و محکومان به حبس نمی توانند این مجازات را به اصطلاح بخرند. البته قانون در شرایطی این اجازه را به قاضی داده است که مجازات حبس را تبدیل به مجازات های دیگری کند.

زمانی که میزان محکومیت حبس تعزیری کمتر از سه ماه باشد ، قاضی موظف است از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند. مجازات های مختلفی جهت جایگزینی حبس وجود دارد که جزای نقدی یکی از آن هاست. بنابراین مجازات حبس قابل خرید نیست ، صرفا اگر بخواهیم حبس تعزیری را تبدیل به جزای نقدی یا دیگر مجازات های جایگزین حبس کنیم ، ابتدا باید شرایط آن وجود داشته باشد.

مجازات جایگزین حبس چه مواردی است؟
در ماده 64 قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است که "مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود."
همچنین در تبصره این ماده به این اشاره شده است که دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

در چه صورت فرد مشمول مجازات جایگزین حبس نمی شود؟
در این خصوص نیز قانون به روشنی بیان داشته است که مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ارسال سوال