گواهی پایان کار سندی است که بعد از اتمام عملیات ساخت و ساز و بررسی اینکه ، خلافی در ساخت وسازصورت نگرفته باشد و ساختمان بدهی به شهرداری نداشته باشد ،توسط شهرداری صادر می شود اصولا گرفتن پایان کار با درخواست مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری صورت می گیرد مگر در مواردی که ساختمان با قرارداد مشارکت در ساخت ، ساخته شده باشد که در این صورت سازنده متعهد به گرفتن پایان کار است. گواهی پایان کار ساختمان مقدمه ای است برای صدور سند صورت مجلس تفکیکی و امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، به همین دلیل می توان ضمن یک دادخواست هرسه دعوا را طرح نمود.  فردی که ملک نوساز بدون پایان کار را خریداری کرده و یا ملکی را خریداری کرده که اعتبار پایان کار آن به پایان رسیده می تواند علیه مالک رسمی ملک و شخصی که طبق قرارداد متعهد به گرفتن پایان کار برای ملک بوده دادخواست الزام به اخذ پایان کار را طرح نماید.

سوال حقوقی