تامین خواسته چیست؟

قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان (مدعی) می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری نماید تا در صورت صدور حکم علیه خوانده (مدعی علیه_ شخصی  که خواهان به ضررش در دادگاه حقوقی صالح اقامه دعوا می‌کند) ، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد.

مثال :
شخصی خانه ایی را از الف خریداری می‌ کند و پول آن را نیز به الف پرداخت می‌کند اما الف سند خانه را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه الف، آن خانه را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌کند تا به این وسیله از نقل و انتقال خانه جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.

قانون در این باره:

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی،ه بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.ع

نکته۱ - اگر دعوای حقوقی ما مستند به موارد بالا نباشد مثل (مطالبه وجه رسید عادی ) باید برای تامین خواسته به صندوق دادگاه پول بدهیم برای جبران خسارت و اگر زمانی دعوای ما صحیح نبود از این پول جبران خسارت بشه

نکته۲- در دعای کیفری هم امکان تامین خواسته کیفری هم هست مثلا توقیف حساب کلاهبردار ‌و در دعاوی کیفری نیازی به پرداخت پول نیست.