ترکه یا ارث به معنای مالی است که از میت باقی می ماند ( اعم از ملک ، زمین ، وجه نقد ، بدهی ، خودرو ... مورث به شخص متوفی می گویند . وراث اشخاصی که از متوفی ارث می برند . )

خوشاوندان سببی و نسبی

قبل از شروع بحث می باست بدانیم خویشاوندان نسبی و سببی به چه کسانی گفته می شود

خویشاوندان نسبی : رابطه شخصی با شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مثل رابطه دختر و پدر و چه با واسطه مانند دو خواهر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند شده اند.

خویشاوندی سببی : رابطه ای است که بین دونفر در اثر ازدواج به وجود می آید . مثل رابطه زن با همسرش یا رابطه خویشاوندی عروس با پدرشوهرش ... نکته مهم این است که این دو گروه از خویشاوندی اعم از سببی و نسبی در صورت عدم وجود موانع ارث می توانند از هم ارث ببرند. 

طبقه اول وراث نسبی

قبل از بیان تقسیم طبقات ارث لازم به ذکر است که اگر شخص متوفی دارای همسر باشد ابتدا سهم ارث همسر که از دسته وراث سببی است داده می شود همواره در تقسیم ارث ابتدا سهم وراث سببی (زوج و زوجه ) داده می شود و سپس نوبت وراث نسبی می رسد . 
طبقه اول وراث نسبی از جمله اشخاصی هستند که از طریق ولادت رابطه خویشاوندی دارند مثل پدر و پسر،... و از هم ارث می برند ، عبارتند از : پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد . 
طبقه اول از وراث فوق که به آن ها ارث تعلق می گیرد به دو درجه تقسیم می شود که در صورت وجود درجه اول به درجه دوم ارث تعلق نمی گیرد . به دو درجه تقسیم می شوند : 
درجه اول: پدر و مادر و فرزندان
درجه دوم : اولادِ اولاد (نوه‌های متوفی)

طبقه دوم وراث نسبی

طبقه دوم از وراثی که به موجب نسب از هم ارث می برند ، عبارتند از : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه دوم وراث نسبی به دو درجه تقسیم می شود که مانند طبقه اول در صورت وجود درجه یک ، درجه دو ارث نخواهند برد.
درجه اول : اجداد (مادر بزرگ و پدر بزرگ) و برادر و خواهر
درجه دوم : فرزندان خواهر و برادر و پدر‌ها و مادرهای پدربزرگ‌ ها و مادر بزرگ ها

طبقه سوم وراث نسبی

طبقه سوم وراث نسبی عبارتند از : 
عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها . طبقه سوم به دو درجه تقسیم می شود : 
1 - عمو و عمه و خاله و دایی درجه (درجه اول ) و اولاد انها ( درجه دوم ) 
2- عمو وعمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول ) و فرزندان آن ها (درجه دوم ) 

نکات :
در تقسیم اموال و دارایی متوفی ابتدا ارث همسر داده می شود به دلیل این که از وراث سببی است و خویشاوندی از طریق  ازدواج به وجود امده است و سپس نوبت به بقیه وراث می رسد.
با وجود طبقه اول، طبقه دوم ارث نمی‌برند مثال : اگر فردی دارای مادر باشد و همسر و فرزندی نداشته باشد ارثی به خواهر و برادر نمی رسد چون از طبقه اول تا کسی زنده است نوبت به طبقه بعدی نمی رسد همچنین با وجود درجه اول ، درجه دوم  ارث نخواهد برد.

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثتمطالب مرتبط: