مهریه پایین تر از ۱۱۰ سکه:

باید تمام مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. طبق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت پایین تر از ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه:
در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود.و مازاد آن بر اساس توانایی مالی مرد تقسیط می شود و در صورت امتناع از پرداخت، زندان در انتظار فرد خاطی است.

بیشتر بدانید
ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی:
«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود،دادگاه او را الزام به پرداخت کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان بدهکاری از مال ضبط شده استفاده میکند.
ولی اگر‌ شاکی فقط مال نقدی بخواهد اگر بدهکار معسر نباشد تا زمان تهیه ی پول باید داخل حبس باشد.

سوال حقوقی