۱.گرفتن تاییدیه سلامت فنی

۲.مطالبه و مشاهده بیمه نامه و اسناد خودروتنظیم مبایعه نامه پیش از سند زدن

۳.اطلاع و آگاهی کامل از وضعیت فنی و تعمیرات خودرو

۴.مراقب ممنوع المعامله ها باشیم

۵.از انتقال مالکیت بصورت وکالتی خوداری کنیم

۶.تعویض فوری پلاک به جهت امکان پیگیری های قضایی و انتظامی مور نیاز .