در لغت:

به معنای اعتراض کردن است

در آیین دادرسی مدنی :
اعتراض به حکم غیابی

حکم غیابی :

خوانده ، وکیل یا قائم مقام او در هیچکدام از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند .
هیچکدام از خوانده ، وکیل یا قائم مقام او لایحه ای هم به دادگاه نفرستاده باشند .
اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . به عبارت دیگر ، برگه اخطاریه به خود خوانده تحویل داده نشده باشد .

چگونه واخواهی کنیم ؟

باید دادخواست واخواهی را تکمیل کرد و به دادگاه صادر کننده حکم غیابی ارائه داد . نمونه دادخواست در انتهای این مطلب جهت دانلود آماده شده است.

اگر دادخواست ناقص باشد چه می شود؟

در صورتی که این دادخواست برای واخواهی کامل نباشد ، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می کند . پس از آن ، وقت  رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود .

اگر اعتراض موثر نباشد:

دادگاه می تواند بدون تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ ، اعتراض واخواهی را وارد ندانسته و حکم قبلی که به صورت غیابی صادر شده بود را تأیید کند .

 مهلت واخواهی کردن:

برای اشخاصی که مقیم ایران هستند ، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به آنها است .

نکته:
اعتراض واخواهی اصولا در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است مورد رسیدگی قرار می گیرد و احتمال دارد که دادگاه صادر کننده رأی از رأی پیشین خود بازگشته و حکم  دیگری صادر کند .