سوال :
♦️ اگر زنی صیغه مردی باشد و مرد فوت کند از او ارث میبرد ؟

پاسخ:

♦️ اگر شوهر زنی که صیغه است فوت کند , زن از او هیچ ارثی نمی برد.
اما اگر در مدت صیغه ، زن از آن مرد بچه دار شده باشد بچه از پدرش ارث خواهد برد.


سوال