برگزاری مراسم درپارکینگ یا پیلوت ساختمانهای مسکونی باید بااجازه مدیر ساختمان ورضایت ساکنین باشد

بعضي از موارد ديده مي‌شود كه برخي از افراد مراسم‌ها و جشن‌هاي خود را در پاركينگ برگزار مي‌كنند كه غالباً با سر و صدا همراه است و سبب ايجاد مزاحمت براي ساكنين مي‌شود.

بر اساس ماده 60 قانون تملک آپارتمانها استفاده از پاركينگ جهت برگزاري مجالس اختصاصي ساكنين صرفاً با اجازه مدير و كسب رضايت تمامي ساكنين امكانپذير خواهد بود.

در اينصورت جهت جبران هزينه‌هاي تحميلي به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.

سوال حقوقی