آیا می توان جهیزیه را فروخت ؟

مالکیت وسایل جایگزین جهاز با کیست؟