آیا متلک انداختن جرم است ؟ آیا قانون از زنان و دختران در این باره حمایت کرده است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. متلک پرانی جرم محسوب شده و از اطفال و بانوان حمایت قانونی در این موضوع صورت گرفته است.

به استناد  ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی:

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.