نقش رضایت طرفین در قرارداد به قدری مهم شناخته شده است که بدون آن قرارداد باطل مي شود.

در شرط رضایت و اهلیت طرفین قرارداد ذکر شده است که طرفین نباید در حین انجام معامله از هیچ طرفی یا هیچ شخص ثالثی برای بستن قرارداد تهدید و یا با اعمال زور و فشار مواجه شوند، باید دارای اراده آزاد و رضایت کامل باشند و نباید در محیطی با اعمال زور و فشار و اجبار مجبور به انعقاد قرارداد شوند و یا با اعمال عملیاتی علیه فرد وی را با اکراه و یا تهدید مادی و معنوی مجبور به عقد قرارداد کنند .

رضایت فرد در قرارداد در صورتی خواهد بود که با سنجش سود و زیان خود که در صورت بستن قرارداد برای طرف قرارداد پیش خواهد آمد، شخص رضایت کامل داشته و این سنجش منجر به بستن قرارداد شود.

در هر حال ، چه در مرحله ی تصمیم گیری و چه در مرحله ی اجرای قرارداد، نباید طرفین با اجبار و نارضایتی مجبور به انجام کاری كه بر خلاف میل خود است شوند.

در قانون قراردادی که با رعایت این شرط كه يكي از شروط انعقاد صحيح قرارداد است منعقد شده باشد دارای وجه قانونی است و در صورت بروز اختلاف از حمایت قانون برخوردار خواهد بود.