✅پاسخ به این سوال خیر است. چرا؟

⚖️چون به صراحت در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها بیان شده است که:

🏠حق استفاده از قسمت های مشترک ساختمان منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد. به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌ نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چندنفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

در نتیجه اگر افراد بخواهند از قسمت های مشترک به نفع خود استفاده کنند لازم است اجازه تمام مالکان ساختمان را دریافت کند.