📝 حتما در خبرها خواندید که ماجرا از چه قرار است و به دلیل قبیح بودن موضوع بنده از شرح ماجرا میگذرم

🧷 بهتر است بدانید که پدر در صورت قتل فرزند خودش به قصاص محکوم نمی شود !

❓ حال سوال این است که در این ماجرا آیا پدر همچنان قصاص نمی شود؟

⚖️ این جرم را ما باید با ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برسی کنیم که طبق این ماده مجازات پدر اعدام است

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی :

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

🔰نکته 1: درست است که مجازات این پدر قصاص نیست (اعدام است) اما باید محکومیت به پرداخت دیه را نیز برای او در نظر گرفت. 

🔰نکته 2: بین قصاص و اعدام تفاوت وجود دارد.