🔰 اگر از محل مسکونی استفاده تجاری می شود و ماهیت محل از جهت پروانه ساختمانی، محلی برای سکنی باشد، تخلف است.

⚖️ این تخلف موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد