🔖مصوبه دولت برای عدم تخلیه ملک و تمدید اجباری در کرونا

📌طبق مصوبه دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر شد که در زمان شیوع کرونا هیچ یک از مالکین نمی‌توانند بیش از مقدار معینی اجاره بها را افزایش بدهند که این میزان برای شهر تهران ۲۵ درصد و برای کلان شهر ها ۲۰ درصد است و برای شهرهای کم جمعیت تر ۱۵ درصد خواهد بود.

📑به عبارت دیگر مستاجران می توانند در مال اجاره ای همچنان ساکن بمانند و اگر موجر تصمیم بر افزایش اجاره بها گرفته باشند و این افزایش بیشتر از ارقام گفته شده باشد می توانند از قبول آن سر باز بزنند و افزایش اجاره بها تا حدود مشخص شده قابل پذیرش است.

⚖️بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا طبق شرایط زیر موجر از تمدید اجاره بها مستثنا است؛

۱. در صورتی که موجر ملک خود را به فروش رسانده باشد

۲. برای یکی از بستگان درجه یک در نظر گرفته باشد

۳. مستأجر با عدم پرداخت به موقعِ اجاره بها به موجر ضرر و زیان وارد کرده باشد