⚖️در قانون یکی از مواردی که به زن حق درخواست طلاق می دهد، عسر و حرج است

✅به این معنا که اگر وضعیتی در زندگی مشترک ایجاد شود که ادامه آن برای زوجه مشقت و سختی به همراه داشته باشد، زوجه می تواند درخواست طلاق کند. 

این وضعیت در دادگاه باید به اثبات برسد و پس از اثبات عسر و حرج، دادگاه می تواند زوج (مرد) را به طلاق اجبار کند