آموزش تخصصی

در این ویدئو موارد ذیل بررسی می شود:

تقسیم بندی عقود از حیث تنجیز و تعلیق در آثار عقد

صورت های مختلف تعلیق

تفاوت عقد معلق و عقد مشروط

معلق علیه چیست و چه شرایطی دارد؟

اقسام تعلیق در منشا

مدت زمان در تعلیق عقد

اثر گذاری عقود معلق

تعلیق در انحلال عقد

تعلیق در ایقاعات

مدرس: حسین جواهری

مدت آموزش: 26 دقیقهمطالب مرتبط: