⚖️ مطابق ماده 837 قانون مدنی، اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

✅ اگر هر فردی که بخواهد اموال خود را در وصیت نامه در راه خیر ببخشد تنها می تواند به اندازه ثلث مال خود وصیت کند. در این خصوص قانونگذار در ماده 843 قانون مدنی بیان کرده است که: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
❓ آیا هیچ راهی برای محروم کردن از ارث نیست؟

💡 ارث مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به باز ماندگانش می رسد. پس اگر در زمان حیات فردی اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کند عملا مالی وجود ندارد تا به وراث برسد.