ماده واحده تعیین مناسبتهای جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین مناسبتهای جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۴۲۴۹ /دش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

جهت مشاهده اینجا کلیک فرمایید