حسین جواهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

🗨 به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهده شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

⚖️ طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی هر کدام از زن و شوهر پس از مرگ از آن‌یکی ارث می برد. توارث نیز بین زن و شوهر وقتی برقرار می‌شود که رابطه زوجیت آنها دائمی باشد؛ در ازدواج موقت رابطه توارثی برقرار نمی‌گردد.

🔸وقتی زنی فوت می‌کند تمام حقوق و مطالبات او به ورثه‌اش می‌رسد. از جمله حقوق زن مهریه‌ی اوست که در زمان حیاتش از شوهر نگرفته باشد. یکی از دلایل اهمیت این موضوع این است که پدر و مادر زن از مهریه‌ی او ارث می‌برند.

✅ برای محاسبه مهریه باید سهم شوهر از مبلغ مهر کسر شده و طبق سهم الارث پدر و مادر به آنها پرداخت ‌شود.