حسین جواهری: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

🔸مطالبه مهریه از اموال پدر شوهر

❓آیا زوجه می تواند از اموال پدر شوهر مهریه را مطالبه کند؟

✅ خیر مگر اینکه در هنگام عقد، پدر شوهر ضمانت کرده باشد که مهریه را می پردازد.به عبارت دیگر، اینطور شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت مهریه توسط فرزند، پدرش آن را می پردازد.