سکوت همواره نشانه رضایت نیست و در موارد حقوقی اصولا جایگاهی ندارد.

حسین جواهری: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سکوت علامت رضایت است؟
سکوت همواره نشانه رضایت نیست و در موارد حقوقی اصولا جایگاهی ندارد.
❎ حتی در مورد کسی که توانایی حرف زدن ندارد، هم قانون مدنی در ماده ی ۱۹۲ می گوید « در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ (در اینجا یعنی صحبت کردن) ممکن نباشد، اشاره در صورتی که نمایانگر رضایت او باشد، کافی خواهد بود.»

🔴 استثنا:
🔸 سکوت در برابر ترکه به منزله قبول ترکه است.
🔸 فوت یکی از شرکا ضامن در شرکت ها تضامنی، نسبی یا مختلط غیر سهامی و سکوت وراث