حسین جواهری: کارشناس ارشد حقوق جزا

🔰 واژگان


مصالح:
 کسی که ملک خود را به صلح می دهد
متصالح: 
کسی که صلح به نفع او شده است

🔴 این قرارداد به صورتی است که مالک یک ملک، آن را در شرایط خاصی به دیگری صلح می کند. به این صورت که :

✅ اولا مالک شرط می کند تا زمانی که در قید حیات است، منافع ملک متعلق به خود او باشد مثلا بتواند آن را اجاره بدهد یا در آن سکونت داشته باشد.

✅دوما بعد از فوت مالک یا همان مصالح، متصالح به طور کامل مالک مال و منافع آن شود.

💡مثال:

پدری خانه خود را طی یک قرارداد رسمی به صورت صلح عمری به فرزند خود منتقل می کند. پدر ضمن این قرارداد شرط می کند که تا زمانی که زنده است بتواند از منافع ملک خود استفاده کند ؛ مثلا بتواند در آن سکونت داشته باشد یا آن را اجاره بدهد و هم چنین شرط می کند که بعد از فوت او عین ملک و منافع آن به طور کامل متعلق به فرزندش باشد. 

⚖️ به این نوع قرارداد ، قرارداد صلح عمری می گویند.