🔴 نظریه مشورتی

🔴جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/299

شماره پرونده : 1400-127-299 ح

تاریخ نظریه : 1400/04/19

🔻 استعلام :

❓«الف» به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با «ب» منعقد می‌کند و«ب» متعهد به احداث ساختمان می‌شود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص می‌شود. چنانچه سازنده یکی از واحدهای متعلق به خود را به «ج» منتقل کند و «ج» دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را علیه «الف» و «ب» اقامه کند، با فرض عدم اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، کدام یک از خواندگان (مالک رسمی یا سازنده) به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی محکوم می‌شوند؟

🔻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

✅در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر می‌کند.