سگ گردانی جرم است؟

🔻تعریف جرم:

⚖️ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود که برای صرف سگ گردانی در قانون، مجازات تعیین نشده است.

🔸در این خصوص نظریه مشورتی از اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه داریم که پاسخ استعلام اینگونه است: “صرف سگ گردانی در اماکن عمومی، پارک‌ها و معابر و یا حمل آن‌ها در خودرو بر اساس قوانین کیفری، به عنوان رفتار قابل کیفر پیش بینی نشده است.” (نظریه مشورتی تاریخ نظریه : 1396/09/26شماره نظریه : 7/96/2294شماره پرونده : 1405-1/186-96)

🔸همچنین نظریه مشورتی دیگری نیز قابل توجه است. در این نظریه مشورتی نیز صرف سگ گردانی جرم دانسته نشده است مگر اینکه مشمول مواد 618 یا 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد. (نظریه مشورتی تاریخ نظریه : 1399/07/15شماره نظریه : 7/99/643شماره پرونده : 99-186/1-643 ک)

🔻مواد 618 و 638 :

⚖️ ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی:

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

⚖️ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

حسین جواهری: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی