🔴 تغییر در نمای ساختمان:

نمای آپارتمان جزو بخش‌های مشاع آن محسوب می‌شود و قوانین مربوط به تغییرات در ساختمان را شامل می شود.

بخش مشاع چیست؟

بخشی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، مشاع قلمداد می‌شود. همچنین در اصطلاح حقوقی به این وضعیت “اشاعه گفته می‌شود. مانند راه رو ها، راه پله ها و نمای ساختمان

⚖️ طبق ماده ۹ قانون تملک آپارتمان‌ها:

”هیچ‌یک از مالکین و ساکنین یک ساختمان حق ندارند بدون موافقت اکثریت، تغییراتی در محل یا شکل سر در یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که مرئی و منظر باشد، بدهند.”

چگونه نمای ساختمان را تغییر دهیم؟

در ابتدا باید بدانید ایجاد هر تغییری در قسمت‌های مشترک ساختمان بر اساس تفاهمی که بین مالکین آن به وجود می‌آید، صورت می‌گیرد و هیچ‌یک از مالکین و ساکنین یک ساختمان حق ندارند بدون موافقت اکثریت، تغییراتی در محل یا شکل سر در یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که از بیرون قابل مشاهده است بدهند.

⚠️ نکته:

ممکن است برخی تغییرات کلی در نمای ساختمان نیاز به مجوز شهرداری داشته باشد.