منظور از ضمان قهری چیست؟

✅ منظور از ضمان قهری، مسئولیت و تعهدی می باشد که به واسطه ی عاملی غیر از اراده و قصد واقعی برای افراد به وجود می آید.

💡 بعنوان مثال شخصی سهوا و بدون قصد قبلی به خودرو یک نفر خسارتی وارد می نماید.

🔸اما ضمان قهری یا همان مسئولیت غیر قراردادی در قانون و فقه ما دارای انواع و مصادیق مختلفی می باشد.

⚖️ امور ذیل موجب ضمان قهری است: (برای مشاهده تعریف هر یک روی آن کلیک کنید)

۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است

۲) اتلاف

۳) تسبیب

۴) ‌استیفاء

حسین جواهری: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مطالب مرتبط: