🔻 مسئولیت ناشی از غصب در ضمان قهری

❓ غصب به چه معناست؟

غصب به این معناست که شخصی به زور و برخلاف میل و رضای مالک، ملک یا اموال وی را تصرف و تصاحب کند. به این شخص غاصب و عمل او را غصب می نامیم.

⚖️ ماده ۳۰۸ قانون مدنی در تعریف غصب بیان داشته است که:

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

🔻 مسئولیت غاصب:

در خصوص مسئولیت غاصب قانون مدنی بیان داشته است که غاصب باید عین مالی را که غصب نموده است را به مالک مسترد نماید.

❓اگر مالی که غصب شده است از بین رفته باشد چطور؟

باید مثل آن مال یا قیمت آن را به نرخ روز به مالک پرداخت نماید.

⚠️ دو نکته:

1- مالک می تواند اجرت المثل روزهایی را که مال وی در دست غاصب بوده و از آن بهره و استفاده نموده است را هم مطالبه نماید.

2- مالک مال مطابق با قانون مدنی می تواند هم علیه غاصب و هم علیه دارنده فعلی برای استرداد مال خود (در صورت وجود عین) و یا پرداخت قیمت آن (در صورت تلف مال) طرح دعوا نماید.