🔻 مسئولیت ناشی از تسبیب

مسئولیت غیر قراردادی به صورت تسبیب بسیار مشابه با اتلاف می باشد.

⚖️ قانون مدنی در ماده ۳۳۱ نیز مویید این موضوع است: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

🔻 تفاوت های تسبیب با اتلاف:

💡 برای درک تفاوت این دو، هر کدام را با مثال به تفکیک بیان میکنیم:

1- در اتلاف: تلف و وقوع خسارت مستقیما به مالک وارد می شود. مثال: در اثر تصادف یک دستگاه کامیون با یک خودرو، خودرو کاملا تخریب می شود. در این صورت برای تلف کننده مال، مسئولیت و تعهد به جبران خسارت به وجود خواهد آمد.

2- در تسبیب: وقوع خسارت به صورت غیر مستقیم واقع می شود. مثال شخصی در مجاورت باغ یک نفر آتش روشن می کند و دراثر باد شدید، آتش به ملک شخص دیگر سرایت و ملک وی تلف می شود. در این صورت شخص در صورتی مسئول جبران خسارت می باشد که تقصیری مرتکب شده باشد.


مطالب مرتبط: