🔻مسئولیت ناشی از استیفا:

💡 کلمه ی استیفا به معنای؛ انتفاع و بهره بردن از کار یا مال غیر می باشد.

✅ در قانون و مدنی و در اصطلاح وضعیت شخصی است که، بدون اینکه قراردادی بین طرفین منعقد شده باشد، صرفا با رضایت و اجازه دیگری از مال وی استفاده نموده یا دیگری برای وی کاری را انجام داده باشد. برای مثال شخصی به دوست یا همسایه خود اجازه دهد که از ماشین وی استفاده نماید.

💲 قانون مدنی بیان داشته است که اصولا می بایست منتفع از مال یا کار دیگری، اجرت و مبلغی را به جهت استفاده از مال و کار دیگری پرداخت نماید. مگر اینکه قصد انجام دهنده کار یا اجازه دهنده مال، بر مبنای احسان و بدون چشم داشت مالی بوده باشد.

🔴 برخی حقوقدانان استیفا را به مشروع و نامشروع تقسیم بندی کردند.

1- استیفای مشروع: آنچه بود که بالا گفته شد.

2- استیفای نامشروع ( بلاجهت): در حقوق ما پذیرفته نشده است (خلاف نظر دکتر کاتوزیان)


مطالب مرتبط: