🔻تلف بعض
✅ تلف قسمتی از یک مال را گویند و مترادف تلف جزء است.
✅ در مقابل تلف کل و تلف وصف استعمال می شود