به روش هایی گفته می شود که در اختیار طلبکار گذاشته می شود تا طلبکار بتواند برای استیفای طلب خود علاوه بر بدهکار، عندالزوم از آن روشها نیز بهره ببرد. یکی از این روش ها، عقد ضمان ضم ذمه به ذمه اعم از تضامنی و وثیقه ایی می باشد.