🔻 اجرا گذاشتن سفته توسط کارفرما !

✅ اگر سفته بابت حسن انجام کار به کارفرما داده شده باشد و هیچگونه خسارت و ضرری به کارفرما وارد نشده باشد و کارفرما به ناحق سفته را واخواست و به اجرا بگذارد، می تواند از مصادیق خیانت در امانت تلقی گردد.

❓ مجازات خیانت در امانت چیست؟

⚖️ مجازات جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ی 674 قانون تعزیرات، حبس از شش ماه تا سه سال است.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
حسین جواهری: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی