🔻 نحوه دریافت خسارت از مستاجر

✅ اگر موجر (صاحب خانه) نسبت به ایجاد خسارت به ملک اجاره‌ شده توسط مستاجر و یا عدم پرداخت اجاره‌بها و … از مستاجر شاکی باشد، دریافت خسارت مورد اجاره از مستاجر یا به طور کل دریافت خسارت از مستاجر به‌صورت مستقیم با دریافت از ودیعه مستاجر امکان پذیر نیست! بلکه باید برای دریافت خسارت از مستاجر به مرجع رسیدگی کننده صالح مراجعه کند و با ارائه دادخواست دریافت خسارت از مستاجر را مطالبه کند.

✅ برای دریافت خسارت از مستاجر در صورتی که صاحب‌خانه ادعای مورد خسارت واقع شدن ملک را دارد، ابتدا باید ودیعه را به صندوق دادگستری بسپارد و تقاضای تامین‌دلیل کند و سپس برای دریافت خسارت از مستاجر و خسارات وارده، نسبت به طرح دعوای دریافت خسارت از مستاجر اقدام نماید.

⚠️ همچنین اگر اثبات شود که تخریب عمدی بوده است، صاحب ملک می‌تواند برای دریافت خسارت از مستاجر به طرح شکایت کیفری در دادسرا بپردازد.