🔸 جرم محال:

✅ زمانی است که به علت وجود حالتی در موضوع جرم یا در ابزار و وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می‌رود، ارتکاب جرم را محال و غیر ممکن می‌کند.

جرم محال دو دسته است:

الف) نسبی

ب) مطلق

🔻 الف) محال نسبی:

✅ زمانی است که امکان وقوع جرم در شرایط عادی وجود داشته، ولی در آن شرایط امکان تحقق نباشد

❓مانند:

💡دست کردن در جیب خالی فرد (محال نسبی از لحاظ موضوعی)

💡باز کردن گاو صندوق خالی بانک (محال نسبی از لحاظ موضوعی)

💡اقدام به سقط جنین زن باردار با ادویه ناکافی (محال نسبی از لحاظ وسیله)

🔻ب) محال مطلق:

✅ در آن حالت تصور وقوع جرم امکان پذیر نیست

❓مانند:

💡شلیک به جسد (مطلق از لحاظ موضوع)

💡استفاده از آب به جای سم (مطلق از لحاظ وسیله)

💡اقدام به سقط جنین زنی که اصلا باردار نیست (مطلق از لحاظ موضوع)

🔸 جرم عقیم:

✅ جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در تعریفی دیگر جرم عقیم حالتی است که در آن، مرتکب جرم عملیات اجرایی جرم را آغاز می‌کند و به پایان می‌رساند، اما به‌ خاطر علل خارجی نتیجه موردنظر فاعل محقق نمی‌شود. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند.

مثال برای جرم عقیم:

💡 بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است. در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه نتوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.