قرارداد با موضوع: تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس (زیرسازی و آسفالت)