نوت حقوقی حسین جواهری شماره 1
(مشاهده پروفایل)
اشتباه عبارت است از خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع (شهیدی، تشکیل قراردادها، ش ۱۳۲). به موجب ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد، یعنی اشتباه در اوصاف زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که دو طرف معامله آن وصف را وصف اساسی معامله بدانند. در نتیجه اشتباه در اوصاف و ویژگی های فرعی و غیر مهم مورد معامله، خللی بر عقد وارد نمی کند(حاشیه ۱ ماده ۲۰۰ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی). البته در صورتی که بر روی ویژگی فرعی توافقی صورت گرفته باشد، با اشتباه در آن، معامله قابل فسخ خواهد بود.