نوت حقوقی حسین جواهری شماره 3
(مشاهده پروفایل)
موضوع ابراء دین است و موجب سقوط تعهد می گردد در حالی که موضوع اعراض، عین معین است و سبب زوال حق عینی می شود؛ اعراض بیشتر در مورد رها کردن ملک و گذشتن از حق مالکیت به کار می رود. ابراء همیشه و مستقیما سبب سقوط تعهد است در حالیکه اعراض گاهی اوقات به طور غیر مستقیم سبب سقوط تعهد نیز می گردد برای مثال، اعراض مالک از مال مورد ودیعه، ابتدا حق مالک نسبت به آن مال را زایل می کند و سپس سبب سقوط تعهد مستودع به تسلیم مال به مودع می شود. حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند مانند حق مالکیت شخص الف نسبت به خانه خود؛ ولی حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام کار، ترک کار یا انتقال مالی را از او بخواهد.