نوت حقوقی حسین جواهری شماره 4
(مشاهده پروفایل)


🔻 دعاوی طاری باید در دادگاهی اقامه شوند که اصل دعوا در آن مطرح است در اینصورت در خصوص دعوای طاری چهار حالت پیش می آید:


اول؛ اگر دادگاه صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوای طاری را داشته باشد، تواما به دعوای طاری و اصلی رسیدگی می نماید.


دوم؛ دادگاه صلاحیت محلی ندارد اما صلاحیت ذاتی دارد، تواما به دعوای طاری و اصلی رسیدگی می نماید حتی اگر خوانده تقابل، ایراد نماید.


سوم؛ دادگاه صلاحیت محلی دارد اما صلاحیت ذاتی ندارد، دعوا در دادگاه مطرح می شود اما نسبت به آن قرار اناطه صادر می شود.


چهارم، دادگاه صلاحیت ذاتی و محلی ندارد، قرار اناطه صادر می شود.