اقاله چیست؟

💡 اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است. رضایت طرفین در ان شرط می باشد که از آن به تفاسخ وتقایل نیز تعبیر شده است .

تکلیف افزایش یا کاهش قیمت بعد از اقاله:

✅ طبق ظاهر ماده 288 قانون مدنی، اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است (قیمت ارزش افزوده) مستحق خواهد بود.

✅ البته عکس این مطلب نیز صادق است یعنی اگر خریدار بعد از عقد با اعمال خود موجب کاهش بهای مورد معامله شود، باید به مقدار قیمتی که به سبب عمل او کم شده است، در حین اقاله به فروشنده پرداخت نماید.