🔻 شرط عوض در عقود رایگان

✅ با توجه به ملاک ماده 801 قانون مدنی، اصولا شرط عوض در عقود رایگان صحیح است

💡 مگر در مواردی که از این اصل استثناء شده است مانند شرط عوض در وقف که در برخی موارد باعث بطلان وقف می گردد

📄 مستند به: حاشيه 3 ذیل ماده 72 قانون مدنی در نظم حقوق کنونی