تنقیح قانون

تومان30.000
tanghih
3فروش
تومان30.000

تغییر و تحولات مستمر حیات اجتماعی‌ به‌ پیدایش‌ پدیدههایی‌ نو در عرصه‌ی‌ حیات بشری‌ منجر می‌شود. هر یک‌ از این‌ پدیده ها روابط‌ جدیدی‌ را میان اشخاص شکل‌ می‌دهند که‌ بی‌شک‌ مستلزم تعیین‌ قواعدی‌ خاص به‌ منظور تنظیم‌ آن روابط‌ و حل‌ و فصل‌ معضلات ناشی‌ از آنهاست‌. همین‌ مسئله‌ موجب‌ جریان پیوسته‌ و بدون وقفه‌ی‌ قانونگذاری‌ می‌شود و با حدوث هر پدیدهی‌ اجتماعی‌، قانون جدیدی‌ جهت‌ تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از آن وضع‌ و اجرا می‌شود.

نتیجه‌ی‌ استمرار قانونگذاری‌، تصویب‌ و وضع‌ فزایندهی‌ انبوه قوانینی‌ است‌ که‌ همه‌ ساله‌ در مجموعه‌های‌ قانونی‌ انباشته‌ می‌شود. با اجرای‌ قوانین‌ جدید، بسیاری‌ از قوانین‌ پیشین‌ از حیطه‌ی‌ اجرا خارج می‌شوند و تأثیر و قابلیت‌ استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی‌ از دست‌ می‌دهند. بنابراین‌ قانونگذار صریحاً به‌ نسخ‌ آنها می‌پردازد، یا با وضع‌ قانون جدید، قوانین‌ مزبور را ضمناً نسخ‌ می‌کند یا عملاً بدون آنکه‌ اقدامی‌ تقنینی‌ در خصوص این‌ قوانین‌ صورت گیرد، در مجموعه‌های‌ قانونی‌ مدفون و متروك می‌شوند.

روشن‌ است‌ که‌ استمرار چنین‌ جریانی‌ نه‌ فقط‌ قضات و مجریان قانون را در اجرای‌ آن دچار سرگردانی‌ می‌کند، بلکه‌ امر قانونگذاری‌ و حتی‌ تحقیق‌ را با چالش‌های‌ عمده روبه‌رو می‌سازد. در طول بیش‌ از یکصدوده سال قانونگذاری‌ در کشور، وجود بیش‌ از دوازده هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی‌ مطمئن‌ و آسان به‌ احکام و مقررات معتبر را برای‌ مجریان، قضات و شهروندان دشوار ساخته‌ است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ گاه آنان را نه‌ بر سر دوراهی‌ که‌ بر سر چندراهی‌ قرار می‌دهد.

فصل اول: تنقیح قوانین و مقررات

آشنایی با مفهوم تنقیح و نظرات حاکم و آشنایی با انواع روش های آن

مقدمه و پیشگفتار رایگان

مقدمه

تغییر و تحولات مستمر حیات اجتماعی‌ به‌ پیدایش‌ پدیدههایی‌ نو در عرصه‌ی‌ حیات بشری‌ منجر می‌شود. هر یک‌ از این‌ پدیده ها روابط‌ جدیدی‌ را میان اشخاص شکل‌ می‌دهند که‌ بی‌شک‌ مستلزم تعیین‌ قواعدی‌ خاص به‌ منظور تنظیم‌ آن روابط‌ و حل‌ و فصل‌ معضلات ناشی‌ از آنهاست‌. همین‌ مسئله‌ موجب‌ جریان پیوسته‌ و بدون وقفه‌ی‌ قانونگذاری‌ می‌شود و با حدوث هر پدیدهی‌ اجتماعی‌، قانون جدیدی‌ جهت‌ تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از آن وضع‌ و اجرا می‌شود.

نتیجه‌ی‌ استمرار قانونگذاری‌، تصویب‌ و وضع‌ فزایندهی‌ انبوه قوانینی‌ است‌ که‌ همه‌ ساله‌ در مجموعه‌های‌ قانونی‌ انباشته‌ می‌شود. با اجرای‌ قوانین‌ جدید، بسیاری‌ از قوانین‌ پیشین‌ از حیطه‌ی‌ اجرا خارج می‌شوند و تأثیر و قابلیت‌ استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی‌ از دست‌ می‌دهند. بنابراین‌ قانونگذار صریحاً به‌ نسخ‌ آنها می‌پردازد، یا با وضع‌ قانون جدید، قوانین‌ مزبور را ضمناً نسخ‌ می‌کند یا عملاً بدون آنکه‌ اقدامی‌ تقنینی‌ در خصوص این‌ قوانین‌ صورت گیرد، در مجموعه‌های‌ قانونی‌ مدفون و متروك می‌شوند.

روشن‌ است‌ که‌ استمرار چنین‌ جریانی‌ نه‌ فقط‌ قضات و مجریان قانون را در اجرای‌ آن دچار سرگردانی‌ می‌کند، بلکه‌ امر قانونگذاری‌ و حتی‌ تحقیق‌ را با چالش‌های‌ عمده روبه‌رو می‌سازد. در طول بیش‌ از یکصدوده سال قانونگذاری‌ در کشور، وجود بیش‌ از دوازده هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی‌ مطمئن‌ و آسان به‌ احکام و مقررات معتبر را برای‌ مجریان، قضات و شهروندان دشوار ساخته‌ است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ گاه آنان را نه‌ بر سر دوراهی‌ که‌ بر سر چندراهی‌ قرار می‌دهد.

مفهوم و عناصر تنقیح‌ در مقایسه‌ با تدوین‌ و گردآوری‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اهداف و کارکردهای‌ تنقیح‌ قوانین‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آثار تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات به‌ معنـای‌ تدوین‌ شناسنامه‌ و مشخصات علمی‌ برای‌ قوانین‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آثار تنقیح‌ به‌ معنای‌ تـدوین‌ (Codification) مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روشهای‌ تنقیح‌ قوانین‌ و اصول و ضوابط‌ آن مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت تنقیح‌ ماهوی‌ و شکلی‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اصول و ضوابط‌ تنقیح‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جایگاه و وظایف‌ و اختیارات قوه مجریه‌ در تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفهوم و ویژگی‌ های‌ قانون جامع‌ و اهمیت‌ و ضرورت تدوین‌ قوانین‌ جامع‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل دوم: مراحل‌ تدوین‌ یک قانون

آشنایی با فرایند و نحوه وضع یک قانون

قانونگذاری مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تقدیم‌ لایحه‌ یا طرح به‌ هیئت‌رئیسه‌ مجلس‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اعلام وصول و ارجاع به‌ کمیسیونهای‌ تخصصی‌ مجلس‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی‌ در کمیسیون و ارائه‌ گزارش به‌ هیئت‌رئیسه‌ مجلس‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی‌ و رأی‌گیری‌ در صحن‌ مجلس‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اعلام نظر شورای‌ نگهبان مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

زمانبندی‌ تصویب‌ یک‌ لایحه‌ یا طرح مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع‌بندی‌ مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.