بررسی جرم و کلیات حقوق جزا

تومان30.000
بررسی جرم حقوق جزا
14فروش
تومان30.000

مباحث: کلیات، منابع حقوق جزا و بررسی آزمونی جرم

اهمیت: فصل بررسی جرم دارای اهمیت بالای آزمونی می باشد. ✅

تست: درحال حاضر تست ندارد

سرفصل ها:

فصل اول: تشریح ماده 1 قانون مجازات اسلامی شامل بررسی کلی

 1. جرائم و مجازاتها
 2. اقدامات تامینی و تربیتی
 3. شرایط مسئولیت کیفری
 4. موانع مسئولیت کیفری
 5. قواعد حاکم بر جرائم

فصل دوم: منابع حقوق جزا

 1. منابع الزامی، مستقیم، اصلی
 2. منابع فرعی، ارشادی یا تکمیلی

فصل سوم: بررسی آزمونی جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی

 1. تعریف جرم
 2. ارکان تشکیل دهنده جرم
 3. فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، حالت
 4. جرم آنی، مستمر و متحدالقصد
 5. جرم ساده، مرکب و جرم به عادت
 6. جرم عمومی، نظامی و سیاسی
 7. جرم مشهود و غیرمشهود
 8. جرم مطلق و مقید
 9. عمدی و غیر عمدی
 10. قابل گذشت و غیرقابل گذشت

 

فصل اول: کلیات حقوق جزا

نوع دوره: متنی و جزوه ایی در 4 درس

درس اول: قانون مجازات اسلامی شامل چه مواردی است؟ مقاله

قانون مجازات اسلامی به چه مواردی اشاره کرده است؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس دوم: بیان کلی انواع مجازات ها مقاله

چند نوع مجازات داریم و به طور کلی به چه معنا هستند؟ (همراه با مثال)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس سوم: اقدامات تامینی و تربیتی مقاله

آشنایی ماهیتی با اقدامات تامینی و تربیتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری مقاله

مسئولیت کیفری چیست و چه شرایطی دارد؟ اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است یا حقوقی؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل دوم: منابع حقوق جزا

نوع دوره: متنی و جزوه ایی در 2 درس

درس اول: منابع اصلی (الزامی، مستقیم) مقاله

نام دیگر منابع اصلی، منابع الزامی یا مستقیم است.

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس دوم: منابع فرعی (ارشادی، تکمیلی) مقاله

نام دیگر منابع فرعی، ارشادی و تکمیلی می باشد.

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل سوم: تعریف و بررسی جرم

نوع دوره: متنی و جزوه ایی در 15 درس

درس اول: تعریف جرم مقاله

جرم چیست و به چه عملی جرم می گویند؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس سوم: جرم از منظر عمومی و خصوصی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس چهارم: ارکان تشکیل دهنده جرم مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس پنجم: جرم تام و ناقص مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس ششم: جرم عقیم مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس هفتم: جرم محال مقاله

جرم محال نسبی و مطلق

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس هشتم: فعل و ترک فعل مقاله

فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل و جرم حالت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس نهم: جرم آنی، مستمر و جمعی متحد المقصد مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس دهم: جرم ساده، مرکب و جرم به عادت مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس یازدهم: جرم عمومی، نظامی و سیاسی مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس دوازدهم: جرم مشهود و غیرمشهود مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس سیزدهم: جرم مطلق و مقید مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس چهاردهم: جرم عمد و غیرعمد مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

درس پانزدهم: جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.